Termeni si conditii 2017-10-26T13:34:56+03:00

Art. 1

 1. Dispoziţii generale Prezentul Regulament de Ordine Interioară reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii interne în cadrul AS 47.
 2. Dispoziţiile sale sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru   membrii acesteia .

Art. 2

1. Poate dobandi calitatea de membru orice persoana fizica sau juridica romana care adera la Asociatie, ii recunoaste si se angajeaza sa-i respecte prevederile statutare si isi indeplineste intocmai si la timp obligatiile asumate.

 1. Persoanele care doresc sa obtina calitatea de membru trebuie să completeze modelul de cerere şi sa o trimită , împreună cu o copie după buletin, la…
 2.  Cererile de dobândire a calităţii de membru vor fi dezbătute de Consiliul Director.

4. Persoanelor acceptate li se va comunica decizia în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii. Împreună cu decizia se va transmite şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentului de Ordine Interioară (în suport electronic)

 1. Candidatul va putea participa la activităţile Asociaţiei după achitarea primei cotizaţii.
 2.  Retragerea calităţii de membru se solicită în scris.

7. În urma unor abateri grave, Consiliul Director poate aproba, cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, excluderea unui membru

 1. Preşedinte de onoare

Acest titlu se poate acorda, prin hotărârea Consiliului Director, pentru contribuţii deosebite aduse bunei funcţionări şi prestigiului organizaţiei.

 1. Membri de onoare

Persoane prin hotărârea

Consiliului Director, le conferă acest titlu,în funcţie de contribuţia adusăpentru susţinerea asociatiei

 1. Titlul de Preşedinte sau membru de onoare poate fi retras în situaţia în care persoana aduce un prejudiciu moral sau material structurii care i-a atribuit titlul.

 

Art. 3

1. Cotizatia anuala a membrilor Consiliului Director este de 6.000 de lei, însă aceasta poate fi platita în doua transe

2.Cotizaţia Cotizaţia anuala a membrilor este de 300 lei, însă aceasta poate fi achitată in 2 sau 3 transe

 1.  Plata urmatoarei transe din cotizatie se face in max 135 de zile de la plata ultimei transe in cazul in care alegeti 3 transe, 195 de zile in cazul in care alegeti 2 transe sau 380 de zile in cazul in care optati pentru o singura transa, numai prin bancă (fie prin virament dintr-un cont, fie depunere de numerar în contul Asociaţiei).
 2. La trimiterea sumei, aceasta trebuie declarată explicit ca fiind cotizaţie şi precizată perioada pentru care se plăteşte
 3. Orice sumă suplimentară este considerată donaţie şi trebuie depusă în cont printr-o nouă operaţiune, separat faţă de cotizaţie.
 4. Asociatia isi rezreva dreptul de a refuza inscrierea anumitor persoane. In cazul in care cerera de intrare in Asociatie este refuzata, AS47 se obliga sa returneze cotizatia achitata in contul solicitantului in max 30 de zile lucratoare de la comunicare refuzului.

 

Art. 4

Drepturile şi obligaţiile membrilor

 

Membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;

b) Să participe la Adunarea Generală;

c) Să prezinte propuneri (de activităţi, proiecte etc.) în cadrul Adunării Generale sau independent de aceasta;

d) Să utilizeze mijloacele de informare ale Asociaţiei, precum şi să beneficieze de facilităţile puse la dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;

 

Membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 

a) Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere;

b) Să contribuie la eforturile Asociaţiei de realizare a obiectivelor propuse;

c) Să participe la activităţile organizate de Asociaţiei;

d) Să participe la Adunarea Generală;

e) Să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei;

f) Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;;

g) Să achite cotizaţia stabilita de Consiliul Director;

h) Să respecte hotărârile Consiliului Director,

i) Să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;

j) Să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra Asociaţiei.

k)Sa nu intreprinda actiuni in scopuri politice in cadrul Asociatiei sau a evenimentelor organizate de catre AS 47

Art. 5

Recompense şi sancţiuni:

Consiliul Director poate stabili acordarea de recompense membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite (diplome, medalii, bunuri etc.).

 

Membrilor Asociaţiei care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, ale Statutului, normele de comportare civilizată în timpul activităţilor desfăşurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, Asociaţiei, li se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

a) Avertisment;

b) Excludere din asociaţie.

 1. Încălcarea prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară ale Asociaţiei, hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale, se sancţionează cu avertisment la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere cu excludere.

2. Hotărârea de sancţionare se ia doar în urma unei cercetări prealabile efectuate de către o persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după o discuţie cu persoana în cauză

3. Dacă în urma convocării acesta refuză să se prezinte sau sa ofere informaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

4. Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de şase luni de la săvârşirea faptei

5. Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

 1. Contestaţia se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotărârea pronunţată de Consiliul Director este definitivă.

Art. 6.

Dispoziţii finale Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Director şi este obligatoriu pentru toţi membrii Asociaţiei,

Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director

Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora.